پیش بارگذار اجومال

دوره فن بیان

تمام درس های فن بیان

ما 1 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده

فن بیان مقدماتی

16 درس
3.3 ساعت
متوسط

آموزش کامل مهارت های گفتاری و الحان توسط استاد یاسر …