پیش بارگذار اجومال
OIP

دست کشیدم از آسایش(فاطمیه)

#فاطمیه #شام_غریبان #زمینه بند1⃣ دست کشیدم از آسایش و خواب راحت …

ادامه مطلب
OIP

زمینه فاطمیه(نفسم رفت)

#فاطمیه #شام_غریبان#زمینه بند1⃣ تو که رفتی نفسم رفت با تودادم از …

ادامه مطلب
OIP

زمینه فاطمیه(خونه تاریکه)

#فاطمیه #زمینه بند1⃣ خونه تاریکه و سرده تو دلم خیلی غم …

ادامه مطلب
OIP

زمزمه فاطمیه(تنها طرفدارم)

#فاطمیه #زمزمه بند1⃣ تنها شدم تنها طرفدارم بی همدمم ای همدم …

ادامه مطلب
OIP

واحد سنگین فاطمیه(فتنه)

#فاطمیه #واحد_سنگین بند1⃣ فتنه کردن که بتونن بیعت ما رو بگیرن …

ادامه مطلب
OIP

زمینه فاطمیه(نور خونه)

#فاطمیه #زمینه بند1⃣ دادم رو درآوردن نور خونمو بردن روزم رو …

ادامه مطلب
OIP

زمزمه فاطمیه(دلم خونه)

#فاطمیه #زمزمه بند1⃣ دلم خونه دلم خونه دلم خون پریشونه پریشونه …

ادامه مطلب

دسته بندی ها