پیش بارگذار اجومال

دوره مرثیه خوانی

محبوب ترین ها
درحال رشد

تمام درس های مرثیه خوانی

ما 1 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده

دوره مرثیه خوانی

20 درس
1.8 ساعت
پیشرفته

دوره مرثیه خوانی سرفصل ها: -شناخت مقاتل معتبر -تولید سیر …

آنچه یاد خواهید گرفت
در این دوره شیوه استخراج و تولید مرثیه از مقاتل را بطور کامل فرامی گیرید